Документи

2019-2020 учебна година

Годишен план 2019-2020

Училищен учебен план 1 до 7 клас

Правилник за дейността 

2018-2019 учебна година

Годишен план 2018-2019

Училищен учебен план 2018-2019

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и учениците от уязвими групи 2018-2019

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2018-2019

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „В. Левски“  с. Стара река 2018-2019 година

Етичен кодекс 2018-2019 година

2017-2018 учебна година

Годишен план 2017-2018

Бюджет 2017 година

Дневен режим 2017-2018

2016-2017 учебна година

Годишен план 2016-2017

Годишна училищна програма за целодневната организация на учебния ден учебна 2016-2017 година

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ Васил Левски Стара река 2016-2017 и критерии

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2016-2017