Проект „Подкрепа за успех“

site-logosite-logosite-logo

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

 
2019-2020

Група: Български език – 4 клас

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Усвояване на знания според образователния минимум.

Очаквани резултати:
Учениците да владеят материала по БЕЛ.

ГРАФИК – 4

Ръководител на група: Пепи Атанасова

Група: Български език 2. – 3. клас

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Подобряване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо.

Очаквани резултати:
Постигане на добра четивна техника, осмисляне и прилагане на граматически норми и правила.

ГРАФИК – 2-3

Ръководител на група: Мария Георгиева

Група: Език, мой роден

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Затвърдяване и обогатяване на езиковите компетентности и функционалната грамотност на учениците. Усъвършенстване на уменията за четене с разбиране.

Очаквани резултати:
Компенсиране на пропуски в усвояването на езикови категории и норми. Обогатяване на активния речников запас на учениците.Подобряване на функционалната грамотност на учениците.

ГРАФИК – Език, мой роден

Ръководител на група: Марияна Салиева

Група: Математика 6. клас

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Усвояване на умения за намиране лице и обем на геометрични фигури. Усъвършенстване на умения за извършване на действия с рационални числа и решаване на уравнения.

Очаквани резултати:
Владеят умения за извършване на математически действия с рационални числа. Познават добре геометричния материал.

ГРАФИК – Математика

Ръководител на група: Стела Камбурова

Група: Човекът и природата

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Човекът и природата
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Попълване на пропуските в знанията на учениците. Подобряване на грамотността им.

Очаквани резултати:
По-добро овладяване на основните понятия и закономерности на процесите и явленията по учебния предмет.

ГРАФИК – Човекът и природата

Ръководител на група: Ганка Русева

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

медиатор

              Г Р А Ф И К

БЕЛ 2-3 КЛАС

БЕЛ 4 КЛАС

график 5 клас БЕЛ

ЧП 6 КЛАС